Drošība

NEPILNGADĪGO UN BEZPALĪDZĪGO PERSONU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI Latvijas Konsekrētās Dzīves Institūtu Priekšnieku Apvienotās Konferences (LKDIPAK) biedru institūtos.

Atzīstot dziļo kaitējumu, ko rada dažāda veida ļaunprātīga izmantošana sabiedrībā un diemžēl arī Baznīcā – gan varas, gan garīgā, gan īpaši seksuālā –, LKDIPAK ir apņēmusies veicināt drošības, izpratnes, modrības un novēršanas (prevencijas) kultūru. Apzinoties draudus, mēs uzsveram pastāvīgas modrības un piesardzības vajadzību, lai tos novērstu. Šie pamatprincipi ir nepārtraukta izglītošana un proaktīva preventīva aizsardzība, lai mazinātu risku nepilngadīgajiem un bezpalīdzīgām personām.

Lai stiprinātu ticīgo kopienas apņemšanos, LKDIPAK šajos jautājumos ņem vērā Latvijas Bīskapu Konferences vadlīnijas un atbalsta garīdznieku, laju un reliģisko locekļu kopīgos centienus veidot drošu vidi visiem, jo īpaši bezpalīdzīgajiem. Principu mērķis ir atbalstīt profilaksi un izglītošanu, gādājot par visu mūsu aprūpē esošo bezpalīdzīgo personu drošību.

Kā neatkarīgu kopienu apvienība LKDIPAK mudina tās formulēt savas un kontekstam pielāgotas drošības un prevencijas stratēģijas. LKDIPAK uzdevums ir veicināt vadlīniju, preventīvo stratēģiju un rīcības plānu izstrādi un saskaņošanu Konferences mērogā, tostarp:

Pārredzamība un pārskatatbildība: Informācijas atklāšana par ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, rūpīgas ziņošanas procedūras un rūpīga apsūdzību izmeklēšana.

Profilakse un izglītošana: Visaptverošu profilakses un pārbaudes procesu īstenošana Baznīcas personālam un brīvprātīgajiem, kā arī mācību programmas, kas palīdz atpazīt ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes un novērst iespējamos riskus.

Atbalsts: Atbalsta sistēmas cietušajiem un viņu ģimenēm, nodrošinot atbalstošu vidi, kurā cietušie var droši dalīties savā pieredzē/piedzīvotajā un saņemt atbilstošu palīdzību.

Sadarbība: Aktīva sadarbība ar drošības iestādēm, lai ātri un pienācīgi risinātu apsūdzības un veicinātu godīgu un taisnīgu procesu.

Galvenais mērķis joprojām ir nepilngadīgo un neaizsargāto personu nešaubīga aizsardzība un jebkādas vardarbības izskaušana Baznīcā. Sadarbojoties kopienām, LKDIPAK veicina paraugprakses apmaiņu, resursu konsolidāciju un aizsardzības principu īstenošanu praksē.

Kā iesniegt ziņojumu par iespējamiem pāridarījumiem?

1. LKDIPAK konsultants aizsardzības jautājumos Gunta Strode: drosiba.zinojumi@gmail.com

Sūdzību iesniegšanas kārtība par ļaunprātīgu izmantošanu no Baznīcas personāla puses, kas iesaistīts pastorālajā darbībā, neatkarīgi no tā, vai tie ir garīdznieki, reliģiskie darbinieki, laicīgie darbinieki vai brīvprātīgie: izmeklēšanas process tiek uzsākts ar detalizētu rakstisku sūdzību, ko paraksta cietušais vai viņa/viņas pārstāvis. Sūdzību nodod vietējam bīskapam vai viņa ieceltam pārstāvim vai LKDIPAK pārstāvim.

2. Var arī iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja veidlapu: https://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt jebkurā no šiem veidiem:

  • Sūtot pa pastu vai ar kurjeru uz adresi: Mazā Pils iela 2, Rīga, Latvia, LV-1050
  • Nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: drosiba.zinojumi@gmail.com

3. Rakstisku iesniegumu Valsts policijai ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu var uzrakstīt:

  • klātienē jebkurā policijas iecirknī,
  • elektroniski portālā latvija.gov.lv, izmantojot e-adresi. Tādējādi iesniegums tiks iesniegts, izmantojot kvalificētu paaugstinātas drošības autentifikācijas līdzekli,
  • elektroniski ar eParakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv,
  • Smart-ID un iesniegumu parakstīt ar Dokobit, Lahdes,
  • pa pastu uz kādu no policijas struktūrvienībām.

4. Tiesībsargam iesniegumu var iesniegt papīra formātā, sūtot pa pastu uz adresi: Tiesībsarga birojs, Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010 vai iesniedzot uz vietas Tiesībsarga birojā no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 09:00–16:00.

  • e-pasta adresē tiesibsargs@tiesibsargs.lv – šādā gadījumā tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu,

Kur vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība?

Ja esi cietis no vardarbības un nepieciešama palīdzība, tad varat konsultēties ar Gunta Strode drosiba.zinojumi@gmail.com

Ja nepieciešama psihologa vai jurista palīdzība, to ir iespējams saņemt bez maksas kādā no krīzes centriem. Plašāka informācija šeit (informācija zemāk aprakstīta).

Sadarbībā ar centru "MARTA" un krīžu un konsultāciju centru "SKALBES" cietušajiem no vardarbības tiek nodrošināts bezmaksas Sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Tas ietver psiholoģisku atbalstu, psihologa un/vai jurista konsultācijas.

Centrs MARTA: +371 67378539 vai centrs@marta.lv

Pakalpojumu var saņemt visi, kas cietuši no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības, kā arī no fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem un vardarbīgas kontroles.

Krīžu un konsultāciju centrs SKALBES

Nodrošina bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām, t. sk., psiholoģisku atbalstu, psihologa un/vai jurista konsultācijas.

Diennakts krīzes tālrunis: 116123
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Darba laiks: 9:00–17:00
Telefons: +371 24551700